પવિત્ર શ્રાવણ માસ ના દિવસે કેદારનાથ દાદા ના દઁશન

કેદારનાથ ધામ… ભાગ્યે જ ગરભ ગૃહની અંદર ફોટોગ્રાફી ની મનાઈ છે , પરંતુ આપણા ભાગ્યે કેદારેશ્વર દાદાનાં દર્શન નસીબમાં હશે…આજના પવિત્ર દિવસે આ દશૅન કરીએ.

Close Bitnami banner
Bitnami